2024-11 Veraset Ve İntikal Vergisinde Uygulanacak Matrah Dilimleri Ve İstisna Tutarları

  

                                                                                                                      23/01/2024

   

SAYI             

2024-11

  

KONU       

2024 Yılında Veraset Ve İntikal Vergisinde Uygulanacak Matrah Dilimleri Ve İstisna Tutarları

DAYANAK

30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)

ÖZET

Bu sirkülerde 2024 yılında uygulanacak olan güncel rakamlar yer almaktadır.

01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisi matrah dilimleri ve istisna tutarları belirlenmiştir. 

A- MATRAH VE ORANLAR

Veraset ve İntikal Vergisi oranları, veraset yoluyla mal geçişleri ile karşılıksız mal geçişlerinde (ivazsız intikallerde)  farklılık göstermektedir.

Vergi matrahını oluşturan dilimler ise, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış göstermektedir.

M a t r a h  (2024 yılı için) 

Verginin Oranı (%)

Veraset Yolu ile Geçişlerde

Karşılıksız Geçişlerde

İlk                                       1.700.000 TL için

1

    10

Sonra gelen                       4. 000.000 TL için

3

    15

Sonra gelen                       8.700.000 TL için

5

    20

Sonra gelen                    17.000.000 TL için

7

    25

Matrahın  31.400.000 TL’yi aşan kısmı için

          10

    30

Veraset yoluyla mal geçişlerinde (miras veya vasiyet) uygulanan vergi tarifesi, bütün mirasçılar için aynı olup, bu kişilerin miras bırakanla  (muris) olan yakınlık ve akrabalık derecelerinin bir önemi bulunmamaktadır.

Veraset dışındaki mal geçişlerinde ise,  iki farklı tarife uygulanmaktadır. 

Buna göre, bir kişiye;  ana, baba, eş ve çocuklarından karşılıksız mal intikal ettiğinde tablodaki vergi oranların yarısı, diğer intikallerde aynısı uygulanacaktır.  

Diğer taraftan; yasal şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen yarışma ve çekilişlerde tarife uygulaması yoktur. 

Bu tür intikaller için tek oran belirlenmiştir. Bu oran,  dağıtılan ikramiyeler üzerinden %20 olup, ikramiyeyi kazanan için nihai vergi niteliğindedir. 

İkramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde ise, fatura değeri esas alınacaktır.

B -İSTİSNALAR

Veraset ve İntikal Vergisi’nden istisna edilen tutarlar Kanunun 4’üncü maddesinde sayılmıştır. 

Bu maddede yer alan parasal istisna tutarları, intikal şekline göre farklılık göstermektedir. Buna göre;

  • Veraset yoluyla mal geçişlerinde; miras bırakanın eşi, çocukları ve evlatlıklarının her birine düşen miras hissesinin 2023 yılı için 1.609.552 TL’si vergiden istisnadır. Çocuk olmaması halinde, eşe düşen miras hissesindeki istisna tutarı 3.221.082 TL olmaktadır. 


  • Karşılıksız para ve mal geçişlerinde vergiden istisna edilen tutar 37.059TL’dir.


  • Para ve mal üzerinden düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin de 37.387 TL’si vergiden istisnadır.

Yukarıda belirtilen istisna tutarları,  her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranlarında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan; kanunda yer alan muafiyet ve istisna uygulamaları vergi daireleri görev ve yetkisinde olup,  Bankalar tarafından herhangi bir muafiyet veya istisna işlemi gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

Bilgilerinize sunulur

Saygılarımızla.  

 

Buradan indirebilirsiniz.

top