Platin Yeminli Mali Müşavirlik ve Deneti̇m Hi̇zmetleri

Vergi ve Ticaret Hukuku danışmanlık hizmetleri yanında hukuki ihtilaf doğması durumunda vergi ve ticaret mahkemelerinde dava açma ve açılmış davalarda danışmanlık hizmetleri, alanında uzman hukukçu ekip üyelerimiz vasıtasıyla sunulmaktadır.

Bu kapsamda;

Vergi Mahkemelerinde iptal davalarının açılması,

Vergi ziyaı, özel usulsüzlük ve diğer cezalara karşı dava açılması,

Vergi borcu nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri ile 6183 sayılı Yasa kapsamında başlatılan kamu haczi işlemlerine karşı dava açılması,

Vergi İdaresi tarafından yayımlanan düzenleyici işlemlere (yönetmelik, genelge, tebliğ, genel yazı vs. ) karşı Danıştay nezdinde iptal davalarının açılması,

Vergi suç ve cezalarında şüpheli ve/veya sanık vekilliğinin üstlenilmesi,

Belediyelerce uygulanan vergi, harç ve ücretlere ve bu kapsamda düzenlenen ödeme emirlerine karşı dava açılması,

Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergilere karşı dava açılması,

Ticari iş ve işlemlerle ilgili olarak ticaret mahkemelerinde dava açılması, açılmış davalarda savunma yapılması.

Şirket Kuruluşu, Bölünme Birleşme ve Diğer Ticaret Hukuku İşlemleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’na göre şirketler, sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri olarak ikiye ayırmaktadır. Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket türleri, sermaye şirketleri olarak adlandırılmaktadır. Sermaye şirketlerinde ortakların sorumluluğu yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye kadardır. Adi komandit şirket ve kollektif şirket ise şahıs şirketleridir.
Platin YMM ekibi olarak ticaret hukuku uygulamaları ile ilgili verilen hizmetler şunlardır;

Şirket kuruluş hizmetleri

Tam bölünme, kısmi bölünme hizmetleri

Birleşme ve devralmalar/satın almalar' (Mergers and Acquisitions-M&A)

Nama / hamiline şirket hisse senedi basım işlemleri,

Şirket hisse devir işlemleri

Sermaye artırımı ve azaltımı işlemleri

Olağan veya olağanüstü genel kurul yapılması işlemleri

Şirket ana sözleşme tadil işlemleri

Şirket NACE kodu ve faaliyet konusu değişiklik işlemleri

Şirket adres değişikliği işlemleri

Şirket tür değişiklikleri, Limited Şirketlerin Anonim Şirketlere Dönüşümü gibi, Ticaret sicil yönetmeliğine göre tescili gerektiren diğer iş ve işlemler

İhracat Gelirlerinin Yurda Getirilmesi

Açık ihracat hesabı işlemlerinin kapatılması ve ihracat bedelinin yurt içine getirilmesi sürecinde; ihracatçı, aracı banka / banka ilişkilerinde yaşanan mevzuat işleyişi ve süre ile ilgili ihtilaflar, hem aracı banka / banka hem de ihracatçı açısından mağduriyet oluşturmaktadır.

TCMB İhracat genelgesine göre, ihracat bedelinin tahsilinden ve ihracat hesabının yurda getirme süresi içinde kapatılmasından ihracatçı sorumludur. İhracata aracılık eden banka ise; bilgisi dâhilinde olan beyannamelerle ilgili ihracat bedellerinin yurda getirilmesini, kabulünü izlemekle ve ilgili indirim ve mahsup işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

İhracatçının; aracı banka / banka ile senkronizasyonu sağlaması, aracı banka / bankaya gerçekleştirmiş olduğu ihracat / ihracatlar ile ilgili belge ve bilgilerin zamanında ulaşımını koordine etmesi bir zorunluluktur.

İhracat bedelinin süresinde yurda getirilememesi veya ihracat bedeli kabul belgelerinin (İBKB) süresinde alınıp ibraz edilmemesi durumunda, ihracatçılar idari para cezası ödeme tehlikesi ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Gerek vergi dairesi tarafından yapılan takip işlemlerinde gerekse de dava aşamasında, ihracatçılara danışmanlık hizmetleri sunulmakta olup, gerektiğinde, “UZMAN GÖRÜŞÜ” raporları hazırlanmaktadır.

Zarar tespiti veya ticari işlemlerde ihtilafa düşülmesi durumunda, uğranılan zararın tespiti, alacak veya borcun tespiti konularında danışmanlık hizmetleri sunulmakta, gerektiğinde UZMAN GÖRÜŞÜ raporu hazırlanmaktadır.