2024-9 Damga Vergisi Tutarları

  

                                                                                                                      23/01/2024

   

SAYI             

2024-9

  

KONU       

2024 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları

DAYANAK

30.12.2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 68 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

ÖZET

Bu sirkülerde 2024 yılında uygulanacak olan güncel rakamlar yer almaktadır.


2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (%58,46) kullanılarak hesaplanan ve 2024 yılında uygulanacak;

  • Her bir kâğıt için azami damga vergisi tutarı ile
  • (1) Sayılı Tablo ’da yer alan kâğıtlardan alınacak damga vergisi tutarları,

30.12.2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 68 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Buna göre, 2023 yılında bilanço ve gelir tabloları ile beyannamelerden alınacak Damga Vergileri şöyledir:

Kâğıt

DV Tutarı

  • Bilançolar

360,10 TL

  • Gelir tabloları

171,90 TL

  • İşletme Hesabı Özetleri

171,90 TL

  • Yıllık gelir vergisi beyannameleri

467,20 TL

  • Kurumlar vergisi beyannameleri

624,10 TL

  • KDV beyannameleri

308,30 TL 

  • Muhtasar Beyannameler

308,30 TL

  • Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri (MUHSGK)

365,50 TL

2024 yılında her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı ise 17.006.516,30 TL’dir.

2024 yılında (1)  Sayılı Tablo ’da yer alan kâğıtlardan alınacak damga vergisi tutarları,  aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

I. AKİTLERLE iLGiLi KÂĞITLAR

A. Belli Parayı İhtiva Eden Kâğıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Binde 9,48

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

Binde 9,48

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

Binde 9,48

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dâhil)

Binde 1,89

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

Binde 1,89

7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

Binde 9,48

8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

0*

9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

Binde 9,48

10.  7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

0*

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

Binde 9,48

ç) Paket tur sözleşmeleri

Binde 9,48

d) Abonelik sözleşmeleri

Binde 9,48

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

Binde 9,48

   

11. Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

12. 14.3.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

13. (18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

14Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

0**

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

0**

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

0**

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

0**

** 13.03.2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak belirlenmiştir. Yürürlük: 15.03.2017

B. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kâğıtlar:

1. Tahkimnameler

467,20

2. Sulhnameler

467,20

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

2.628,50

II. KARARLAR VE MAZBATALAR

1.Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

Binde 9,48

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

467,20

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları  (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararı ve ihaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur.)

Binde 5,69

III. TiCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KÂĞITLAR

1. Ticari ve Mütedavil Senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

  160,30

    ab) Rehin senedi (Varant)

94,60

    ac) İyda senedi

    14,70

    ad) Taşıma senedi

3,40

b) Konşimentolar

94,60

c) Deniz ödüncü senedi

Binde 9,48

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

Binde 9,48

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

160,30

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

    ba) Bilançolar

360,10

    bb) Gelir tabloları

171,90

    bc) İşletme hesabı özetleri

171,90

c) Barnameler

      14,70

d) Tasdikli manifesto nüshaları

69,80

e) Ordinolar

3,40

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

69,80

IV. MAKBUZLAR VE DİĞER KÂĞITLAR

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

Binde 9,48

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

Binde 7,59

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

Binde 7,59

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

Binde 7,59

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

3,40

b) Vergi beyannameleri:  ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

467,10

    bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

624,10

    bc) Katma değer vergisi beyannameleri

308,30

    bd) Muhtasar beyannameler

308,30

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

308,30

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

624,10

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

228,80

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

228,80

f) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

365,50 

3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

3,40 

 

Bilgilerinize sunulur

Saygılarımızla.

 

 

Buradan indirebilirsiniz.

top