2024-2 Gelir Vergisi Tarife, Had Ve İstisna Tutarları

  

                                                                                                                    23.01.2024

   

SAYI             

2024-3

  

KONU       

2024 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarife, Had Ve İstisna Tutarları

DAYANAK

30.12.2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324) ile 2024 takvim yılında uygulanmak üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun

ÖZET

Vergi kanunlarında yer alan tarife, hadler ve istisna uygulanacak tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında güncellenmektedir. Bu sirkülerde 2024 yılında uygulanacak olan güncel rakamlar yer almaktadır. 

 

 • 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 

maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar yeniden belirlenmiştir. 

 

 1. A) Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar
 1. Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir dilimleri, yeniden değerleme oranında (%58,46) artırılmış olup, (yüzde 5’e kadar olan kesirler de silinince) buna göre 2024 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

► Ücret Gelirleri

Gelir dilimi

Vergi oranı

110.000 TL’ye kadar

%15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası

%20

870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası

%27

3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası

%35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası

%40

 

► Ücret Dışı Gelirler

Gelir dilimi

Vergi oranı

110.000 TL’ye kadar

%15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası

%20

580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası

%27

3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası

%35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası

%40

 1. Konut Kira Gelirleri İçin Uygulanan İstisna Tutarı

Kira gelirlerinin beyanında; sadece konut kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2024 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 33.000 TL olarak saptanmıştır.

 1. Yemek Bedeli istisnası

2024 takvim yılında uygulanmak üzere; işverenler tarafından, işyerinde veya eklentilerinde yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 170 TL’yi aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır.

 1. Ulaşım Yardımı İstisnası

İşverenlerce çalışanlara taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 2024 yılı için 88 TL’lik kısmı, ödemelerin toplu taşıma kartı, toplu taşıma bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması koşuluyla, gelir vergisinden istisnadır. 

 

 1. Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31/2’nci maddesinde yer alan engellilik indirim tutarları 2023 takvim yılında uygulanmak üzere;

 

 • Birinci derece engelliler için 6.900 TL,
 • İkinci derece engelliler için 4.000 TL,
 • Üçüncü derece engelliler için 1.700 TL,

olarak belirlenmiştir.

 

 1. Binek Otomobilleri İçin Gider Yazılabilecek Azami Tutarlar

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40‘ıncı maddesinin birinci fıkrasında, ticari işletmeler ve serbest meslek erbabı tarafından kullanılan binek otomobillerine ilişkin olarak 2023 yılında uygulanan tutar sınırlamasının yeniden değerleme oranında artırılması sonucu 2024 için geçerli olan tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

Gider Kalemi

Tutar/Oran

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin gider kabul edilen aylık kira gideri

    26.000 TL

Binek otomobilin ilk iktisabında en fazla gider yazılabilecek KDV ve ÖTV toplamı

  690.000 TL

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin masrafların (benzin, bakım, onarım vb.) gider olarak dikkate alınabilecek kısmı 

    %70

Binek otomobiller için amortisman ayrılabilecek üst sınır

 
 • ÖTV ve KDV hariç olarak aktifleştirilenler

  790.000 TL

 • ÖTV ve KDV maliyete eklenmek suretiyle aktifleştirilenler (ikinci el olarak alınanlar dâhil)

1.500.000 TL

 1. Esnaf Muaflığından Yararlanmada Hasılat Sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9/1-10’uncu bendi gereği; ayrı bir iş yeri açmaksızın, 

Sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların 2024 yılında elde ettikleri hasılat 1.100.000 TL’yi aştığı takdirde, bu kişiler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamazlar.

 

 1. Basit Usulde Kira Sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 47’nci maddesinde yer alan ve “Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından” olan yıllık kira bedeli toplamı, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere;

 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 55.000 TL,
 • Diğer yerlerde 34.000 TL

olarak belirlenmiştir.

 

 1. Basit Usulde Yıllık Alım ve Satım Sınırları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 48’nci maddesinde yer alan ve “Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarından” olan yıllık alım ve satım tutarları aşağıda gösterilmiştir:

 • 1 numaralı bent için 690.000 TL ve 1.100.000 TL, 
 • 2 numaralı bent için 340.000 TL,  
 • 3 numaralı bent için 690.000 TL,

10.Tevkifata Tabi Ücret, Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı 

Temettü gelirleri, işyeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi tevkifata tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır 2024 takvim yılında elde edilen gelirler için 230.000 TL olarak dikkate alınacaktır. 

Diğer taraftan; ister tek işverenden, isterse birden fazla işverenden alınmış olsun, 2024 yılında toplamı 3.000.000 TL’yi aşan ücret gelirleri beyana tabidir.

 

 1. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyanname Verme Sınırı

Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurtdışı banka faiz ve repo geliri, alacak faizleri vb.) beyanname verme sınırı 2024 yılında elde edilen gelirler için 13.000 TL olarak uygulanacaktır.

 

 1. Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan istisna tutarı, 2024 takvim yılında elde edilecek değer artış kazançlarına uygulanmak üzere 87.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

 1. Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazanç istisna tutarı, 2024 yılında elde edilecek arızi kazançlara uygulanmak üzere 200.000 TL olarak saptanmıştır.

 

 1. Uyumlu Mükellef İndirimi

Beyannamelerini zamanında veren, vergi borcu olmayan, önceki yıllara ilişkin kesinleşmiş tarhiyat bulunmayan gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri için Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesi hükmü uyarınca uygulanan vergi indiriminin üst limiti 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 6.900.000 TL olarak belirlenmiştir.

 1. Basit Usulde Kazanç Tespiti ile İlgili Hususlar 
 2. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Bulunan Emtia İçin Belirlenen Özel Tutarlar

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak saptanan emtia için belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır. 

Buna göre, yukarıda belirtilen malların ticaretini yapan kişilerin, 2024 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2023 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen ölçüleri aşmaması gerekmektedir: 

Emtia Cinsi

Büyükşehir Dışı Yerlerde

Büyükşehir Sınırlarında

Yıllık Alım 

Yıllık Satım

Yıllık Alım

Yıllık Satım

Değerli Kâğıt

1.180.000 

1.300.000

1.400.000

1.700.000

Şeker-Çay

  870.000

1.180.000

1.100.000

1.400.000

MP Bileti, Kazı-Kazan, Süper Toto vb.

  870.000

1.180.000

1.100.000

1.400.000

Şarap Hariç içki, Sigara, Tütün, İspirto

  870.000

1.180.000

1.100.000

1.400.000   

Akaryakıt (LPG Hariç)

1.300.000

1.400.000

1.700.000

2.000.000

2.Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması 

Basit usule tabi mükelleflerde, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulama 31.12.2024 tarihine kadar devam edecektir.

 1. Menkul Sermaye İradında İndirim Oranı Uygulaması

2006 öncesi elde edilen bazı menkul sermaye iradı gelirlerinin beyanında Gelir Vergisi Kanunu’nun 76’ncı maddesinin yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrası gereğince indirim oranı uygulanmaktadır. 

Ancak, bu oran 2023 yılında birden büyük çıktığı için söz konusu gelirler beyan edilmeyecektir.

Bilgilerinize sunulur

Saygılarımızla.

 

Buradan indirebilirsiniz.

 

top