2024-12 Vuk Kapsamında Uygulanacak Cezalar Belirlendi

  

                                                                                                                      23/01/2024

   

SAYI             

2024-12

  

KONU       

2024 Yılında Vuk Kapsamında Uygulanacak Cezalar Belirlendi

DAYANAK

30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556)”

ÖZET

Bu sirkülerde 2024 yılında uygulanacak olan güncel rakamlar yer almaktadır.

30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556)” ile 2024 yılında uygulanacak olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile bazı parasal büyüklüklere ilişkin tutarlar açıklanmıştır.

Buna göre, 2024 yılında uygulanacak bazı parasal tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

İşlem

Tutar (TL)

Fatura düzenleme ve amortisman sınırı

6.900

Şüpheli alacak alt sınırı

14.000

Sermaye şirketleri için I’ inci derece usulsüzlük cezası tutarı

1.100

Sermaye şirketleri için II’ inci derece usulsüzlük cezası tutarı

660

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılmasına ilişkin ceza tutarı

3.400

Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza tutarı

1.700.000

Elektronik beyanname ve bildirimlerin verilmemesi durumunda birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında uygulanacak ceza tutarı

11.800

Vergi Usul Kanunu’nun yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

Cumhurbaşkanı’nın söz konusu maktu had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nisbi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkisi bulunmaktadır.

2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %58,46 olarak belirlenmiş olup;

– Bilanço esasına göre defter tutma hadleri (VUK 177),

– Fatura düzenleme sınırı (VUK 232),

– Usulsüzlük cezaları (VUK 352)
– Özel usulsüzlük cezaları (VUK 353)
– Özel usulsüzlük cezaları (VUK mükerrer 355)
– Demirbaşlara ait doğrudan gider yazılabilecek sınır (VUK 313),

bu orana göre hesaplanarak 556 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

VUK Tebliği ile duyurulan Liste aşağıda yer almaktadır: 

  
 

1. Usulsüzlük cezaları (VUK Md.352)

Mükellef 

I.Derece Usulsüzlükler 

II.Derece Usulsüzlükler 

Sermaye şirketleri

      1.100

580

Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

660

330

İkinci sınıf tüccarlar

330

          150

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

150

87

Kazancı basit usulde tespit edilenler

87

40

Gelir vergisinden muaf esnaf

40

23

Vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiren durumlarda, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanır.

2. Özel Usulsüzlük Fiilleri Ve Cezaları (VUK Md.353)

Özel usulsüzlük fiilleri

Ceza Tutarı

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi halinde, belgede yazılması gereken meblağın %10’u

Her bir belge için 3.400

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

1.700.000

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken bu belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi

3.400

-Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

170.000

-Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

1.700.000

Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması

1.700

Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

40.000

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için

2.000

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine*

6.600

-Bir yılda kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

840.000

Kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

8.700

Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

6.600

Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına

 

  Alt sınır

230.000

  Üst sınır

2.300.000

Vergi ziyaının meydana gelmesi halinde buna ilişkin vergi cezaları ayrıca kesilir.

Nihai tüketicilerin; fatura, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, yolcu taşıma bileti vb. almadıklarının saptanması halinde, 660 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.

3. Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Mük. Md.355)

(Bilgi vermekten çekinenler, Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz ödevlerine uymayanlar ile elektronik bildirim ve beyan zorunluluğuna uymayanlar için)

Mükellefiyet türü

Ceza Tutarı 

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

      11.800

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

5.800

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında

3.000

Bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 8.700.000 TL‘yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmemesi halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, 

  • Beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, 
  • Bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 

oranında uygulanır.

Elektronik ortamda bildirim veya form verilmez ise, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde ceza 1/10 oranında uygulanmaktadır.

Elektronik ortamda düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

4. Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Mük Md. 355)

(VUK’un 107/A maddesiyle getirilen elektronik tebligata uymayanlar için)

Mükellefiyet 

Ceza tutarı 

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı

6.900

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler

3.400

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar

1.800

5. Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Md. 177)

Yıllık alış tutarı

1.410.294 TL

Yıllık satış tutarı

2.012.442 TL

Yıllık gayrisafi iş hasılatı

  697.224 TL

İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı

1.410.294 TL

6. Fatura Düzenleme Sınırı (VUK Md. 232)

Fatura düzenleme sınırı

6.900 TL

7. Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır (VUK Md. 313)

Amortisman uygulaması sınırı

6.900 TL

8. Şüpheli Alacaklar Alt Sınırı (VUK Md. 323)

Şüpheli alacak alt sınırı

14.000 TL

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla. 

 

 

Buradan indirebilirsiniz.

top